Undervisning

“If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn”

UNDERVISNINGEN PÅ SKOLEN

Vejle Privatskole er en skole med speciale i undervisning af flersprogede børn. På skolen anvender vi vores egen metode der styrker vores børns sproglige kundskaber. Vi har derfor to nye fag der hedder “praktisk dansk” og “praktisk matematik”, samt tilbyder engelsk fra 0. klasse. Se mere under punkt “VPS Metoden”.

Skolen følger ministeriets ”Fælles mål” og ”Slutmål” samt de dertil hørende læseplaner og undervisningen på Vejle Privatskole står mål med undervisningen i Folkeskolen, dog gælder dette ikke for fagene samfundsfag (1-7. kl), musik, billedkunst, sløjd, idræt, hjemkundskab pga. fysiske faciliteter. Undervisningens formål på Vejle Privatskole er at fremme og støtte den enkelte elevs kundskabstilegnelse i fagene, så hver enkelt elev får det maksimale udbytte af sine evner, der er i form af viden og færdigheder.

De skal have et fundament, der er med til at, de skal være nysgerrig, undersøgende, kritisk og reflekterende til deres omverden. Samtidig lægges der vægt på at fremme elevens ansvarsfølelse og selvstændighed, så eleverne forlader skolen med en fortsat lyst til at lære. Grundlæggende respekt og anerkendelse af det enkelte individ, som vil have en progressiv effekt på integration af eleverne i det danske samfund.

Læs desuden mere på:
Undervisningsministeriets hjemmeside: uvm.dk
Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: modst.dk

VPS Metoden

Vejle Privatskole er en skole med speciale i undervisning af flersprogede børn. Vi har vores egen metode i undervisningen af disse børn.

Praktisk dansk
Faget praktisk dansk består af sløjd, musik, madkundskab og billedkunst og undervises i forlængelse af en dansk lektion for at styrke elevernes forståelse af det teoretiske stof. Det kan være et kreativt forløb efter en dansk lektion.

Praktisk matematik
Faget praktisk matematik består af sløjd, madkundskab og billedkunst og undervises i forlængelse af en matematik lektion for at styrke elevernes forståelse af det teoretiske stof. Det kan være et praktisk forløb efter en matematik lektion.

Modersmålsundervisning
På skolen tilbydes der modersmålsundervisning på tyrkisk, bosnisk, russisk og arabisk. Til modersmålsundervisning anvendes der så vidt som muligt samme tekst som i en dansk lektion og gennemgår materialet på elevenes modersmål for at styrke forståelsen

VORES BY

Læs om en konkret case med navnet “VORES BY”, for at se hvordan et forløb med praktisk dansk og matematik foregår.

Fagfordeling

Tilsyn med undervisning

Fra skoleår 2017/18 varetages tilsynet af Peter Jensen

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2015/2016

– Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2016/17 ikke udarbejdet pga. sygdom

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2017/2018

Prøver

  • 7. kl – interne årsprøver i dansk, matematik, engelsk og naturvidenskab
  • 8. kl – interne årsprøver, terminsprøver, større skriftlig projekt
  • 9. kl – terminsprøver og folkeskolens afgangsprøver, samt cambridge engelsk prøve hvis det er valgt.

Evaluering generelt

Frie grundskoler er forpligtet på at leve op til Undervisningsministeriets krav om evaluering. Desuden ønsker vi at blive klogere på egen praksis. Det ligger os på sinde, at vores elever oplever, at de udfordres fagligt, personligt og socialt. Vi er optaget af at kunne formidle og drøfte mål, proces, resultater og opfølgning med såvel elever som forældre, således at forældrene er trygge og bevidste om, at vi som skole lever op til lovgivningen samt støtter og udvikler deres barn bedst muligt.

Evaluering af skolens samlede undervisning

Som privatskole er vi i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler forpligtet på at evaluere den samlede undervisning.

– evaluering af skoleår 2016/17  (åbner PDF)
evaluering af skoleåret 2017/18 (åbner i pdf)

Intern evaluering af elever og undervisning

På skolen evaluerer vi eleverne med fælgende værktøjer:
– Hogrefes test materialer til dansk, matematik og engelsk
– Karakterblad til elever fra 6. kl.
– Elevplan udarbejdes af klasselæreren og sendes til forældre.

ST prøver
Læseudviklingsskemaer til alle klassetrin
Bogstavsprøve til 1-2. klasse
Ordlæseprøve til 1-2. klasse
Sætningslæseprøve til 1-2. klasse
Staveprøve til 1-3. klasse
Tekstlæseprøve til 1-8. klasse
MAT prøver til alle klasser