Evaluering

På denne side findes information vedrørende evaluering af undervisningsforløb, de obligatoriske projektopgaver, prøver, karakterer, mv

Evaluering på Vejle Privatskole

På Vejle Privatskole foretager vi en løbende evaluering af undervisningen og elevernes udbytte heraf.

  • Der evalueres ved de to årlige forældresamtaler, der, i fald det findes nødvendigt, kan suppleres.
  • Der evalueres i form af meddelelsesbøger/skrivelser/mails.
  • Der afvikles årlige elevsamtaler med klasselæreren.
  • Hvert tredje år gennemføres der en større undervisningsmiljøundersøgelse, som kan læses på skolens hjemmeside. – Næste gang i 2022.

Test og prøver

Hvert år udvælger hver enkelt lærer et undervisningsforløb til evaluering. Det pågældende forløb kan vælges i alle fag og skal være af en vis varighed.

Ud over den løbende evaluering omkring undervisningsforløb, der fortrinsvis finder sted i de enkelte teams og på lærermøderne, foretager vi evaluering af alle skolens klasser i maj/juni og i august/september i henholdsvis dansk og matematik.

Evalueringerne er diagnosticerende og anvendes udelukkende i den interne evaluering og bruges ikke til karaktergivning.

Der kan efter vurdering foretages følgende tests / evalueringer klassevis eller enkeltvis:

Februar: Bogstavsprøve 1

KTI-test (kontrolleret tegneiagttagelse) – efter behov

Oktober: Bogstavsprøve 2

Januar: ST1

Marts: Ordlæseprøve 1

Juni: ST2

November: Mat 1

December: ST2

Januar: Ordlæseprøve 2

Oktober: ST3

November: Mat 2

December: N&T 2-3

Februar: Engelskprøven

April: Sætningslæseprøven 1

September: Ordlæseprøven 2

November: Mat 3

Februar: ST4

April: Tekstlæseprøven

November: ST 5

Januar: Sætningslæseprøven 2

Februar: Mat 4

Marts: Tekstlæseprøven

November: Mat 5

December: N&T 5

Marts: ST 6

Løbende på webprøver til dansk, matematik, engelsk, naturvidenskab og andre fag som lærerne finder det relevant

Viser prøverne et tilfredsstillende resultat, fortsættes den undervisning der allerede er tilrettelagt.

Er prøven ikke tilfredsstillende, sættes der målrettet ind med hjælp til den eller de elever der har et behov. Der kan evt. hentes hjælp hos skolens ressourcepersoner, hos læsekonsulenten eller hos TCBU (Vejle Kommune).

Praktisk / Musisk

I 8. klasse afvikles der terminsprøver hvor eleverne til madkundskab får nogle dage til planlægning, fremstilling og fremlæggelse af deres opgaver i overværelse af censorerne – evt. samt deres egen og 9. klasse.

Eleverne får en karakter samt en udtalelse.

Den obligatoriske projektopgave

I 9. klasse laver eleverne den obligatoriske projektopgave, som fremlægges for vejleder og intern censor. Der gives en karakter.

Ved bedømmelsen medvirker en relevant intern eller hvis muligt en ekstern censor.

Karakter & afgangsprøver

Fra 8.-9. klasse gives eleverne karakterer i alle fag.

I 8. klasse afholdes terminsprøver i skriftligt og mundtligt i dansk og matematik, samt mundtligt i madkundskab, engelsk, tysk og naturvidenskab.

I 9. klasse afholdes der ligeledes også terminsprøver.

Der afholdes forældresamtaler i november/december og marts/april.

Standpunktskaraktererne gives to gange årligt: til jul og ved skoleårets afslutning.

Ved karaktergivningen benyttes 7 trins-skalaen.

I 9. klasse afsluttes skolegangen med Folkeskolens Afgangsprøve. Ved afgangsprøverne benyttes eksterne censorer som skoleleder koordinerer med andre skoler i Vejle Kommune.

Ved skolegangens afslutning gives desuden en skriftlig udtalelse om elevens skolegang – såvel undervisningsmæssigt som socialt.