Lovpligtige oplysninger

Undervisningsmiljøvurdering, juni 2022

Ifølge bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø skal skolens ledelse
sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af sikkerheds og sundhedsforholdene samt
forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på skolen. Resultaterne skal understøtte skolen i det fortsatte arbejde med at skabe og bevare et godt
undervisningsmiljø.

Gennemførelse
Skolens elever fra bh. klassen til 3. klasse har i dette skoleår løbende gennem individuelle og fælles
klassesamtaler evalueret den enkelte elevs og klassens samlede undervisningsmiljø.

Skolens elever fra 4. til 9. klasse har ud over individuelle og fælles klassesnakke fra august til
februar 2022 udfyldt gennemført ovenstående trivselsmåling. Spørgsmålene stilles inden for områderne: Faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Desuden stilles der spørgsmål til elevernes fysiske og æstetiske omgivelser

Handleplan

Bh. klasse til 3. kl:
Ud fra gennemførelsen af samtaler på individuelt og klasseniveau kan der konstateres generel høj
social og faglig trivsel, ligesom støtte, inspiration samt ro og orden ligger generel på et godt niveau.
Der er løbende samarbejdet tæt med forældre og kolleger i tilfælde af manglende trivsel og faglig
progression, ligesom klasseledelse af støtte, inspiration samt ro og orden justeres løbende.
Der er specifikt arbejdet med god ro og orden i overgange mellem undervisning i forskellige lokaler
samt overgange mellem undervisning og frikvarterer.

4. klasse til 9. klasse:
Det generelle billeder er elever og klasser i stor social trivsel, hvor niveauet af tillid og ”at kunne
være sig selv i fællesskabet” ligger rigtig højt (4,3 ud af 5).
Der arbejdes løbende i alle klasser på at vedligeholde og udvikle social trivsel.
Ordningen om mobilfri undervisning og adgang til mobilen i pauserne virker fint og er fastholdt.
For eleverne i 4. til 6. klasse har denne ordning altid været gældende.
Den skal også noteres, at mobning på skolen opleves yderst sjældent, og eleverne udtrykker tillid
til, at lærerne griber ind i de få tilfælde, der forekommer.

Den faglige trivsel bærer ligeledes præg af højt niveau (3,9 ud af 5), og alle klasserne ligger på et
rimeligt ens niveau.

Området ro og orden ligger på et tilfredsstillende niveau (3,7 ud af 5), men der arbejdes løbende og
efter behov med den gode klasse og læringskultur i alle klasser. Dette gøres gennem god
klasserumsledelse og samtaler med elever og forældre

Af andre trivselsindikatorer kan nævnes:Der skal være opmærksomhed på udluftning i klasselokalerne i løbet af skoledagen, ligesom pedellen løbende holder øje med udluftningsanlægget. Vinduerne er skiftet og det kan mærkes, både ift. varmen og udluftningen.