mymail@gmail.com

Skolehåndbog

Principper

At det enkelte barn sikres et vellykket skoleforløb gennem et gensidigt, forpligtende og trygt samarbejde mellem skole og hjem. Samarbejdet baseres på, at der gennem skoleforløbet sikres indsigt i barnets/elevens trivsel og faglige udvikling. Forældrene skal have mulighed for aktiv medleven i skolens hverdag og sikres en god indsigt i skolens virke. Alle parter er åbne overfor synspunkter, meninger og ønsker, så de kan drøftes i en åben og konstruktiv dialog.

Ovenstående tilstræbes ved at:

 • Skolens ForældreIntra anvendes af alle parter.
 • Skolen orienterer løbende forældre og elever via forældreIntra.
 • Der afholdes to forældremøder årligt
 • Der dannes klasseforældreråd., der har til formål, at fokusere på klassens trivsel
 • Problemer, der opstår, tages op af de implicerede tidligst muligt, og der tages initiativer til at forebygge gentagelser.
 • Skolen forsøger at få etableret kontakt til og et samarbejde med forældre, der ikke “naturligt” og “frivilligt” kommer til møder på skolen

Retningslinjer 

 • Forældrene kan være med til at sætte dagsordenen til forældremøder/samtaler.
 • Første forældremøde afholdes så vidt muligt lige efter efterårsferien.
 • Det skal tilstræbes, at nye lærere i klassen præsenteres på førstkommende forældremøde.
 • Det skal tilstræbes, at eleverne fra 3. klasse deltager i forældre- elevsamtalerne.
 • Forældre og lærere/pædagoger kontakter altid hinanden, hvis der er problemer.
 • Parterne er altid velforberedte til forældresamtalerne.
 • Klassens lærere mødes inden samtalerne.
 • Der kan aftales konkrete tiltag/kontrakter med forældrene.

Hvad forventes der af forældrene:

Vi forventer, at alle som medlemmer af fællesskabet bakker hele skolen op ved at

 • tage et fælles medansvar for alle skolens elever – dvs. arbejder med andre forældre og skolens personale på at give alle børn en god, tryg og udviklende skolegang.
 • forældre bakker op om værdigrundlaget og deltager aktivt i udviklingen af skolens tilbud

Vi forventer, at som forældre bakker man op omkring barnets skolegang.

I forhold til undervisningsparathed:

 • at jeres barn møder til tiden, frisk og udhvilet, lærings- og undervisningsparat
 • at barnet er forberedt til skoledagen og har et fyldt pennalhus samt bøger med
 • at barnet har fået morgenmad og har en sund madpakke med til hele dagen eller spiser fra skolens kantine
 • at barnet har det rigtige tøj med/på, så der kan undervises såvel inde som ude

I forhold til adfærd og omgangstone:

 • at forældre bakker op om, at alle taler et pænt og ordentligt sprog i skolen
 • at forældre bakker op omkring en respektfuld omgangsform – også uden for skoletid og på digitale platforme
 • at forældre bakker op om at skolens og andres ejendom behandles ordentligt

 

I forhold til samarbejde:

 • at forældre forventes at holde sig orienteret via ForældreIntra
 • at forældre, så vidt muligt, deltager i alle forældremøder og arrangementer på skolen
 • at skolen hele tiden har de nødvendige og opdaterede kontaktoplysninger; telefonnumre, adresser ect.
 • at forældre samarbejder konstruktivt med skolen om problemer og udfordringer
 • at forældre henvender sig på skolen med kritik og problemer – men også gerne med ros

8.00 – MorgenSFO

8.45 – 1. lektion
9.30 – 2. lektion

10.15 – Pause

10.45 – 3. lektion
11.30 – 4. lektion

12.15 – Pause

12.45 – 5. lektion

13.30 – Pause

13.45 – 6. lektion

14.30 – EftermiddagsSFO

VEJLE

Nørremarken – Vestre Engvej
Viborgvej 7:20
Finlandsvej 115 7:30
Finlandsvej 45 7:32
Moldevej 43 7:35
Skolen 7:45

 

Niels Bohrsvej 8:10
Finlandsvej 115 8:15
Finlandsvej 45 8:18
Skolen 8:35
Vestre Engvej – Nørremarken
Horsensvej 21 14:42
Moldevej 43 14:50
Finlandsvej 115 14:54
Finlandsvej 45 14:56

 

Niels Bohrsvej 15:40
Moldevej 15:45
Finlandsvej 115 15:45
Viborgvej 15.50

FREDERICIA

Fredericia – Skolen
Devantiersvej 39 7:20
Blonds Alle 9 7:20
Vølundsvej 2 7:25
Korskærvej 27 7:35
Ullerupdalvej 213 7:37
Ullerupdalvej 141 7:40
Thygesminde Alle 7:45
Fredericia – Skolen
Devantiersvej 39 15:25
Blonds Alle 9 15:25
Vølundsvej 2 15:20
Korskærvej 27 15:10
Ullerupdalvej 213 15:07
Ullerupdalvej 141 15:05
Thygesminde Alle 15:00

HORSENS

Horsens – Skolen
Nørrebrogade 7.10
Enebærvej 7:15
Axelborg 7:25
Vejlevej 7:30
Turkisvej 7:40
Hvedevænget 7:45
Skolen – Horsens
Enebærvej 15:55
Nørrebrogade 15:45
Axelborg 15:35
Vejlevej 15:30
Turkisvej 15:25
Hvedevænget 15:20

KOLDING

Kolding – Skolen
Skovparken 7:30
Munkeboparken 7:45
Banegården 7:55
Snerlevej 8.05
Skolen – Kolding
Skovparken 15:30
Munkeboparken 15:25
Snerlevej 15:14

Ferietilladelse

Vi håber fra skolens side, at eleverne kan afholde deres ferie i skolens ferie.
Når elever flere gange tager på ferie i skoleugerne, kan det være til skade for eleven. Vi har dog også forståelse for, at der kan være specielle tilfælde, hvor det er nødvendigt.
Hvis du som forældre vælger at tage dit barn med på ferie, er det samtidig dit ansvar at sørge for, at barnet fagligt kan glide ind i klassen igen.
Det betyder, at der kan være noget arbejde, der skal laves på ferien eller når ferien er slut. Hvis læreren på forhånd ved, hvad klassen skal arbejde med, kan eleven få dette med på ferie.
Hvis dit barn skal have fri udenfor skoleferierne, så spørg klasse- eller kontaktlæreren.
Tilladelse op til 3 skoledage gives af klasse- eller kontaktlæreren.
Ved fritagelse på mere end 3 skoledage, skal der laves en særlig kontrakt med skolens leder.

SFO

er obligatorisk for alle elever fra 0. til 3. klasse

SFO/Børnehave-åbningstid
Kl. 07.00 – Kl. 08.00 (pasning ved børnehaven)
Kl. 08.00 – 08.45 (SFO lokalet)
Kl. 14.30 – Kl. 16.30 (SFO lokalet)

Undervisning
Nogle SFO aktiviteter afholdes i skoletiden. Ekstra undervisning som Koran og Modersmål hører under SFO tiderne.

Ferie​

Sommerferien:​
SFO’ en er åben i uge 26.
Uge 27 er åben mod ekstrabetaling, da juli måned er betalingsfri.

SFO’en holder ferielukket i uge 28, 29, 30 og åbner igen 1. august.

​​

Øvrige ferieuger:​
uge 42 (efterårsferie) – Åben kun ved tilmelding
uge 7 (vinterferie) – Åben kun ved tilmelding

​​

Åbningstider i ferieperioder:
Mandag – Fredag: kl 08.00 – kl 16.00

Mobbepolitik for Vejle Privatskole

Mobning er et overgreb. Vi har alle et ansvar!

Målsætning/visioner;

Det er skolens målsætning at være fuldstændig mobbefri. Vejle Privatskole har stor fokus på trivsel og mobning. Vi ønsker at give elever og lærere et redskab til at stoppe mobning og forebygge mobning. Dette kræver en fælles indsats og derfor prioriteres det højt på skolen.

Hvad er mobning?

”Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.” (Arbejdsmiljøtilsynets definition på mobning

Det er vigtigt at skelne mellem mobning og ”almindeligt drilleri”. Det kan være svært at vurdere, hvornår ”almindeligt drilleri” går over i en mere systematisk form, der må betegnes som mobning.

Vi som skole er opmærksom på, at en del mobning finder sted i fritiden bl.a. på Internettet og gennem SMS beskeder.

Hvem bliver mobbet og hvorfor mobber man?

Børn mobber af mange grunde og alle kan blive mobbet. Det er især børn der er anderledes (vægt, handicap etc.) og alene der er udsat for mobning. De er jaloux og de vil være seje så de kan få opmærksomhed.

Mange børn der bliver mobbet mister deres selvværd og føler sig ensomme. De prøver at fortrænge mobningen og trækker sig tilbage fra fællesskabet. Mobning skader barnets trivsel og har en dårlig indflydelse på indlæringen.

 • Mobning er mere end drilleri og konflikter
 • Direkte fysisk vold
 • Udelukkelse af fællesskabet
 • Ubehagelige og krænkende udsagn, f.eks. mundtligt, via sms, chat osv.

 

 

Sådan forebygger vi mobning

Vi som skole skal være præget af god tone, have respekt for hinanden og acceptere at vi alle er forskellige. Vi har alle et ansvar og fællesskabet styrkes i samarbejde med lærere, elever og forældre.

 • Klasselæreren tager konflikter og problemstillinger op i klassens time. Konflikter og problemstillinger løses fælles med børnene.
 • Lærerne griber ind allerede når der konstateres små drillerier.
 • Lærerne har tæt samarbejde med forældre og der bliver tit ringet hjem for at forebygge mobning.
 • Skolen og alle klasser har fælles sociale regler
 • Skolen er meget opmærksom på, at der altid er gårdvagter i frikvarterene, da mobning ofte sker i pauserne.
 • Skolen gennemfører hvert år en trivselsundersøgelse blandt eleverne.
 • Skole/hjem samtalerne bruges ofte til at tale om elevernes trivsel.
 • Det er meget vigtigt, at børnene fortæller det til en voksen, hvis nogen bliver mobbet.
 • Vi stiller krav om brug af ordentligt sprog
 • Som skole fokuserer vi på de gode egenskaber i den enkelte elev.

 

Hvad kan forældre gør for at forebygge mobning?

 • Det er meget vigtigt, at I som forældre møder op til forældremøder og sociale arrangementer. Dette styrker fællesskabet og sammenhold i klasserne. Der bliver skabt gensidig tillid, og grundlaget for et godt samarbejde.
 • I som forældre skal være obs på, at der i hjemmet tales pænt om klassekammerater.
 • Det er vigtigt, at man i forbindelse med fødselsdage inviterer alle og ikke holder nogen ude.
 • Støt dit barn i at få mange bekendtskaber på kryds og tværs
 • Støt lærere, da de har brug for opbakning.